Wybierz pozycję:

Psycholog - Wrocław

Poniżej przedstawiamy wykaz usług świadczonych przez zespół psychologów Dolnoślaskiego Centrum Psychoterapii.

Porada psychologiczna
Pogłębiona diagnostyka osobowości, procesów poznawczych i innych dyspozycji psychicznych, obejmująca badanie z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, zakończona ustaleniem diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego. Może też być elementem wdrożonego planu leczenia i obejmować pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne.

Psychoterapia indywidualna dzieci
Psycholog dziecięcy bada, czy zachowanie dziecka i jego poziom rozwoju wykazują nieprawidłowości, oraz określa w jakim stopniu zostały one zdeterminowane organicznie, a w jakim psychologicznie poprzez czynniki sytuacyjne. Psycholog dziecięcy określa możliwości rozwojowe dziecka, oraz środki i metody w celu kompensacji deficytów rozwojowych, zlikwidowania zaburzeń, wspierania rozwoju dziecka. W trakcie pierwszej wizyty psycholog przeprowadza także pogłębiony wywiad z rodzicami, który ma na celu:
- ustalenie aktualnych trudności dziecka
- uzyskanie informacji o rozwoju dziecka i przebytych chorobach
- ustalenie struktury rodziny i uzyskanie obrazu funkcjonowania rodziny.
Nasi specjaliści diagnozują i prowadza psychoterapię w zakresie następujących trudności:
- upośledzenie umysłowe
- całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Retta, zespół Aspergera)
- zaburzeń zachowania i emocji wieku dziecięcego (lęk separacyjny, społeczny, fobie, tiki, moczenie mimowolne, zanieczyszczanie kałem, jąkanie, stereotypie ruchowe, zaburzenia odżywiania)
- zaburzenia funkcjonowania społecznego
- zaburzeń rozwoju mowy i języka
- zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych
- zaburzeń rozwoju funkcji motorycznych
- zaburzeń hiperkinetycznych
- zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
- zaburzeń afektywnych
- zaburzeń psychotycznych - uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych
- zaburzeń psychicznych w chorobach somatycznych.

Psychoterapia indywidualna dorosłych
Psychoterapia indywidualna - rozwiązywanie problemów osobistych w indywidualnym kontakcie z psychoterapeutą, polegającym na rozmowie. Sesja psychoterapii z jednym pacjentem, stanowi element leczenia, prowadzona jest według określonej metody przez przygotowanego odpowiednio psychoterapeutę. W trakcie terapii uzyskiwany jest wgląd i zrozumienie źródła problemu/trudności. Osoba korzystająca z psychoterapii ma możliwość poznania i rozumienia siebie i swoich zachowań w różnych sytuacjach psychologicznych. Pierwsze spotkania służą zawiązaniu kontraktu psychoterapeutycznego tzn. określenia celu terapii oraz zasad formalnych: ilość, częstotliwość, długość i koszt spotkań itp. Terapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego - dwóch spotkań w tygodniu. Terapia trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

Psychoterapia indywidualna seniorów
U osób w wieku podeszłym nasilają się problemy w funkcjonowaniu psychospołecznym wraz z obniżeniem fizjologicznej sprawności organizmu i pojawieniem się nowych czynników ryzyka chorób charakterystycznych dla tego okresu życia, występowaniem chorób somatycznych, większej podatności na stres, doświadczaniem strat, poczuciem samotności, izolacją społeczną. Do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych występujących w wieku podeszłym należą: depresja, choroby otępienie (m.in. choroba Alzheimera), psychozy, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia lękowe w postaci fobii, uzależnienia. Często zaburzenia emocjonalne towarzyszą innym chorobom, np. chorobie nowotworowej. Rozpoznanie choroby nowotworowej, a następnie okres leczenia są źródłem wielkiego obciążenia nie tylko dla pacjenta, lecz również dla jego rodziny. Przebieg i efekty tego leczenia zależne są od wielu czynników, wśród nich samopoczucie psychiczne jest jednym z ważniejszych. Troska o jakość życia osób z chorobą nowotworową oraz ich bliskich stanowi jedną ze składowych pomyślnie przebiegającego zdrowienia. Psychoterapia indywidualna dla seniorów - rozwiązywanie problemów osobistych w indywidualnym kontakcie z psychoterapeutą, polegającym na rozmowie. Sesja psychoterapii z jednym pacjentem, stanowi element leczenia, prowadzona jest według określonej metody przez przygotowanego odpowiednio psychoterapeutę. W trakcie terapii uzyskiwany jest wgląd i zrozumienie źródła problemu/trudności. Osoba korzystająca z psychoterapii ma możliwość poznania i rozumienia siebie i swoich zachowań w różnych sytuacjach psychologicznych. Pierwsze spotkania służą zawiązaniu kontraktu psychoterapeutycznego tzn. określenia celu terapii oraz zasad formalnych: ilość, częstotliwość, długość i koszt spotkań itp. Terapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego - dwóch spotkań w tygodniu. Terapia trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

Psychoterapia rodzin
Terapia rodzin polega na pracy z osobami tworzącymi rodzinę. Spotkania terapeutyczne służą lepszemu rozpoznaniu źródeł trudności w rodzinie, takich jak rozwiązywanie konfliktów, ustalanie czytelnych granic, kłopotów w komunikowaniu uczuć. Zapraszamy również na konsultacje pary przeżywające trudności i konflikty, chcące lepiej poznać i zrozumieć siebie i swój związek. Problemy wychowawcze, szkolne, objawy psychosomatyczne czy trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków emocjonalnych mogą być sygnałami, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy u jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia.

Psychoterapia małżeńska (pary)
Pacjentem jest małżeństwo lub para będąca w związku nieformalnym. Psychoterapeuta pomaga parze zlokalizować źródło trudności i rozwiązać je poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów komunikowania się, ukazanie wzajemnie dysfunkcjonalnych sposobów zachowania się, prowadzących często do konfliktów i impasu w związku. Pierwsza sesja terapeutyczna służy ustaleniu kontraktu terapeutycznego tj. celu spotkań, zebraniu oczekiwań partnerów oraz ustaleniu formalnych zasad kontaktu.

Psychoterapia grupowa
W czasie psychoterapii grupowej, najważniejsza jest ocena problemów pacjenta, określenie ich genezy, mechanizmów i pomoc w rozwiązaniu ich. Podczas terapii grupowej kładzie się szczególny nacisk na interakcje z innymi ludźmi, doświadczanie 'tu i teraz', na eksperymentowanie z nowymi zachowaniami, wyrażanie uczuć, itp. Psychoterapia grupowa jest takim rodzajem leczenia, który dostarcza bardzo wielu możliwości terapeutycznych. Ludzie w grupie terapeutycznej funkcjonują tak samo, jak w relacjach w swoim realnym życiu. Dzięki grupie mają możliwość identyfikacji źródła swoich kłopotów i próby modyfikacji swoich zachowań w sytuacji zaufania i bezpieczeństwa. Grupa terapeutyczna daje możliwość dogłębnego zajęcia się samym sobą podczas intensywnego doświadczenia grupowego, powiększa wiedzę o sobie samym: swoich cechach, typowych zachowaniach, sposobach znajdowania sobie pozycji w grupie, możliwościach ekspresji i komunikowania się z ludźmi; pozwala uzyskać od reszty grupy dużą porcję szczerej i pełnej informacji o tym, jak się jest widzianym przez innych; daje możliwość eksperymentowania nad zmianami typowych dla siebie reakcji, kontaktowania się z innymi, wyrażania uczuć; pozwala lepiej zrozumieć innych ludzi. Zapisy uczestników wszystkich grup terapeutycznych dokonywane są jedynie poprzez indywidualny kontakt z psychologiem podczas wizyty. O zakwalifikowaniu uczestnika na terapię grupową decyduje lekarz psychiatra lub psycholog. W celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją DCP.

Interwencja kryzysowa

W życiu każdego człowieka pojawiają się momenty, w których wydaje mu się, że problemy przed którymi stoi przekraczają jego aktualne możliwości. Kryzys związany może być z problemami w rodzinie, związku lub życiu zawodowym, czasem jego przyczyną jest ciężka choroba, wypadek lub śmierć. Interwencja kryzysowa to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej i mające na celu przywrócenie jej równowagi. Interwencja kryzysowa w psychoterapii to cykl kilku lub kilkunastu intensywnych i częstych spotkań z terapeutą.

Celem interwencji kryzysowej jest:
- obniżenie nasilenia objawów, głównie lęku, niepokoju, ostrych myśli samobójczych,
- przywrócenie podstawowego poczucia bezpieczeństwa,
- odzyskanie umiejętności radzenia sobie.


Diagnostyka psychologiczna

Diagnoza psychologiczna, to opis nieprawidłowości zachowania w różnych sytuacjach życiowych, znalezienie przyczyn oraz określenie stopnia udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w powstawaniu tych zaburzeń. Zadaniem diagnozy psychologicznej jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania. Do tego celu służą: obserwacja, wywiad, rozmowa, które pozwalają na postawienie hipotezy, co do przyczyn nieprawidłowości oraz testy psychologiczne, które umożliwiają jej sprawdzenie. Testy psychologiczne pozwalają określić poziom badanej czynności oraz ustalić charakterystykę badanej osoby w porównaniu z innymi.

Zajmując się pełną diagnostyka psychologiczną wykonujemy następujące badania:
a) Badania osobowości
b) Badania ilorazu inteligencji
c) Badania neuropsychologiczne
d) Badania w poradnictwie szkolnym
e) Badania w poradnictwie zawodowym 


Mediacje

Przez mediację najczęściej rozumie się pośredniczenie w sporze, mające na celu pomoc (dwóm lub więcej) stronom w osiągnięciu wspólnego porozumienia. Mediacja jest interwencją w toczące się negocjacje lub konflikt, podjętą przez akceptowaną trzecią stronę, która nie ma autorytatywnej władzy pozwalającej na podjęcie decyzji rozstrzygającej spór lecz pomaga stronom w dobrowolnym osiąganiu przez nie wzajemnie akceptowanego porozumienia w kwestiach spornych. Mediator, jako osoba niezaangażowana bezpośrednio w spór, bezstronna, biegła w warsztacie kierowania konfliktem, nie ingeruje w sam przedmiot umów. To strony mają podjąć wzajemne zobowiązania i być odpowiedzialne za ich dotrzymanie. Do zadań mediatora należy natomiast: ułatwianie komunikacji, pomoc w uświadamianiu praw każdej ze stron konfliktu, dostarczanie technik pomocnych podczas rozwiązywania sporu, formalne przewodniczenie sesjom, edukacja, eksploracja problemu, sprawdzanie realności propozycji, poszerzanie źródeł informacji poprzez kontakt z ekspertami, inicjowanie i kierowanie negocjacjami.

Mediacjom podlegają następujące rodzaje spraw:
- kontrakty przedślubne;
- sprawy rozwodowe (w tym: opieki nad dzieckiem i regulacji kontaktów z nim, alimentacji, sprawy finansowo-własnościowe, inne);
- sprawy opieki nad dzieckiem i regulacji kontaktów z rodzicami wynikające z innych niż ww. uwarunkowań;
- problemy rodzinne charakterystyczne dla powtórnych związków małżeńskich, rodzin zrekonstruowanych;
- problemy rodzinne wynikające z posiadania rodziców w wieku starszym;
- adopcje;
- przemoc domowa;
- konflikty społeczne - spory, w które zaangażowana jest społeczność lokalna, mieszkańcy gminy, dzielnicy, samorządy i instytucje lokalne.

Mediacja pomaga w osiągnięciu obopólnie satysfakcjonującego porozumienia, wspiera wzajemne zrozumienie, pomaga w przywróceniu dobrych relacji. W Dolnośląskim Centrum Psychoterapii rolę mediatorów pełnią psycholodzy-mediatorzy, wykladowcy Studium Mediacji.

- MEDIATOR - neutralny i bezstronny - pomoże Wam lepiej zrozumieć własne potrzeby i interesy oraz potrzeby drugiej strony, z którą jesteście w konflikcie, by potem pomóc Wam znaleźć najlepsze w Waszej sytuacji rozwiązanie.
- MEDIATOR pomoże Wam zadbać o Wasze uczucia.
- MEDIATOR spisze razem z Wami umowę dotyczącą Waszego sposobu rozwiązania konfliktu, która ma wszystkie cechy umowy cywilno - prawnej.
- MEDIATOR umówi się z Wami w dogodnym dla Was czasie i będzie Wam towarzyszył tak długo, jak będziecie tego potrzebowali.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym konsultantem:

Aleksandra Andreasik

Aleksandra Andreasik

Pracownia Testów DCP

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii prowadzi największą na Dolnym Śląsku Pracownię Testów Psychologicznych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo ponad 100 metod diagnostycznych.

Więcej

Anoreksja, Bulimia !

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na terapię grupową zaburzeń odżywiania. Grupa terapeutyczna ma charakter otwarty, tzn. że możliwe jest przyjmowanie uczestników do grupy na każdym etapie jej trwania. Zapraszamy w środy od 18.00 do 20.00.

Więcej

Depresja, lęk ? DDA?

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na terapię grupową dla osób depresyjnych i lękowych oraz DDA. Grupa ma charakter otwarty, tzn. że możliwe jest przyjmowanie uczestników do grupy na każdym etapie jej trwania.

Więcej

W dniu dzisiejszym pracujemy
jeszcze:

0 godz. 0 min. 0 sek.

Newsletter

Wpisz swój email, jeśli chcesz otrzymywać informacje o DCP.

Wybierz, która dziedzina Cię interesuje:

 

Wpisz swój email, jeśli chcesz usunąć z bazy newsletterów.

 

Kontakt

Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii

ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław

tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35

e-mail: info@dcp.wroclaw.pl

Mapa dojazdu Dolnośląskie Centrum Psychoterapii